ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್

en tr ny sn si hmn mn ig hu ko